Dāvanu karte

Iegādājies ātri, ērti, bez piegādes maksas. Saņem e-pastā 1 min laikā 24 h diennaktī!
Dāvanu karte
Izvēlies vērtību no 15 līdz 300 € un kas dalās ar 5 Skaits
Pirkuma kopējā vērtība nevar pārsniegt 300 €

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.
Interneta veikala noteikumi

Šie Tirdzniecības centra „Valleta” interneta veikala Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka, kā Pircējam interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē www.valleta.lv sadaļā „Dāvanu karte” jeb  www.valleta.lv/eveikals (turpmāk - Interneta veikals), iegādāties Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu karti, tās lietošanas nosacījumus, kā arī reglamentē attiecības starp i-dāvanu kartes Pircēju, Lietotāju un Interneta veikala Uzturētāju.

Papildu šiem Noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas starp Pircēju, Uzturētāju un Lietotāju, iegādājoties i-dāvanu karti, tiek reglamentētas ar Tirdzniecības centra „Valleta” Dāvanu kartes noteikumiem, kas pieejami interneta adresē www.valleta.lv/eveikals sadaļā „TIRDZNIECĪBAS CENTRA VALLETA DĀVANU KARTES NOTEIKUMI”, un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Uzturētājs ir tiesīgs Interneta veikala attīstības un/vai lietošanas drošības paaugstināšanas nolūkā Noteikumus mainīt vai papildināt. Izmaiņas tiek publicētas interneta adresē www.valleta.lv/eveikals sadaļā „INTERNETA VEIKALA NOTEIKUMI”. Noteikumos veiktās izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā no to publikācijas brīža. Uz i-dāvanu kartēm, kas iegādātas pirms izmaiņām vai papildinājumiem, attiecas tie Noteikumi, kas darbojās to iegādes brīdī, izņemot gadījumus, kad likumā vai Noteikumos norādīts savādāk.


1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI:

Tirdzniecības centrs „Valleta” vai Tirdzniecības centrs – Tirdzniecības centrs „Valleta”, kas atrodas Rīgas ielā 4, Valmierā, LV-4201, un kuru apsaimnieko SIA „VRPB”.

Uzturētājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „VRPB” (reģistrācijas numurs: 441030001157, juridiskā un biroja adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201), kas arī Tirdzniecības centra „Valleta” apsaimniekotājs.

Interneta veikals – Uzturētāja apsaimniekota interneta adrese www.valleta.lv/eveikals, kurā tas nodrošina iespēju iegādāties Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu kartes.

Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu karte vai i-dāvanu karte – Interneta veikalā nopērkams un Uzturētāja izdots dokuments, kuram ir unikāls numurs, kura vērtība vērtība dalās ar 5 (pieci), ir robežās no 15 EUR (piecpadsmit eiro) līdz 300 EUR (trīs simti eiro) un kura lietošanu nosaka šie Noteikumi.

Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karte – SIA „VRPB” izdots bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, kuram ir unikāls numurs, hologramma, nominālvērtība 10 EUR, 15 EUR, 20 EUR vai 50 EUR un derīguma termiņš, kura laikā tās Lietotājs to var izmantot samaksai par precēm un/vai pakalpojumiem Tirdzniecības centrā esošajos veikalos, izņemot ātrās ēdināšanas restorānu „Hesburger”.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas Interneta veikalā iegādājas i-dāvanu karti.

Lietotājs – persona, kas izmanto i-dāvanu karti.

Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās i-dāvanu kartes Interneta veikalā.

Pirkums – Pircēja noformēts Pirkuma grozs un aizpildīta rekvizītu forma, uz kā pamata Uzturētājs Pircējam nosūta i-dāvanu karti/-es un rēķinu.

Nominālvērtība – i-dāvanu kartes summa, kas Eiropas Savienības vienotajā valūtā eiro norādīta uz i-dāvanu kartes.

Maksātājs – Pircējs.

Piegādātājs – Interneta veikala Uzturētājs.

Regula – vispārīgā datu aizsardzības regula jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 (pieņemta 2016. gada 27. aprīlī, piemērojama ar 2018. gada 25. maiju) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Pārzinis – SIA „VRPB” (reģistrācijas numurs: 441030001157, juridiskā un biroja adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201), kas uz tiesiska pamata un saskaņā ar Regulu veic Pircēju un Lietotāju iesniegto personas datu apstrādi Interneta veikala un i-dāvanu karšu darbības nodrošināšanai, uzturēšanai un pilnveidošanai, šo Noteikumu izpildei, kā arī Pārzinim saistošu likumu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

Pretenzija – Pircēja vai Lietotāja rakstiski iesniegta sūdzība Uzturētājam par i-dāvanu kartes funkcionalitāti un/vai citiem ar i-dāvanu karti un ar šiem Noteikumiem saistītiem jautājumiem.


2. i-DĀVANU KARTES CENA

2.1. Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu kartes cena Interneta veikalā norādīta Eiropas Savienības vienotajā eiro valūtā (EUR).

2.2. i-dāvanu kartes cena ir vienāda ar tās vērtību, kurai PVN (pievienotās vērtības nodoklis) netiek piemērots.


3. PIRKUMA NOFORMĒŠANAS, APMAKSAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Interneta veikalā iespējams iegadāties Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu kartes par nominālvērtību, kas dalās ar 5 (pieci) un ir robežās no 15 EUR (piecpadsmit eiro) līdz 300 EUR (trīs simti eiro).

3.2. Kopējā Pirkuma summa Interneta veikalā nevar pārsniegt 300 EUR (trīs simti eiro).

3.3. Par Pirkumu var norēķināties ar sekojošām Baltijas valstīs izdotām maksājumu kartēm (debetkartēm, kredītkartēm): MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron.

3.4. Lai noformētu, apmaksātu Pirkumu un saņemtu i-dāvanu karti, Pircējam Interneta veikalā jāveic sekojošas darbības:

1. Ar cipariem jāieraksta i-dāvanu kartes vērtība, tās vēlamais skaits, jānospiež „IELIKT GROZĀ”, kā rezultātā tiks izveidots Pircēja Pirkumu grozs.

Ja Pircējs vēlas iegādāties i-dāvanu kartes dažādās vērtībās, atkārtoti jāizvēlas tās vērtība, jāieraksta vēlamais skaits un jānospiež „IELIKT GROZĀ NĀKAMO PRECI”.

Ja Pircējs kādu no Pirkumu grozā ieliktajām i-dāvanu kartēm vēlas dzēst, jānospiež X, kas atrodas blakus to kopējai vērtībai.

Pirkuma groza apakšā automātiski tiks aprēķināta Pirkuma kopējā summa.

2. Kad Pirkumu grozs izveidots, jānospiež „NOFORMĒT PIRKUMU”.

3. Jāaizpilda „Informācija par pircēju”: jānorāda savs statuss (fiziska vai juridiska persona), jāaizpilda visi obligāti prasītie lauki (atzīmēti ar *). Jāatzīmē maksājuma veids, kā arī tas, ka Pircējs piekrīt šiem Interneta veikala Noteikumiem un savu personas datu apstrādei Pirkuma izpildes nodrošināšanai.

4. Jānospiež „PĀRSKATĪT PIRKUMU”, kā rezultātā Pircējam tiek dota iespēja pārbaudīt, vai visa norādītā informācija ir pareiza. Nospiežot „ATPAKAĻ”, iespējams veikt labojumus.

5. Jānospiež „APSTIPRINĀT PIRKUMU”. Pēc šīs darbības tiks atvērta maksājumu kartes rekvizītu lapa, kurā Pircējam par karti jānorāda visa prasītā informācija un jānospiež „Veikt maksājumu”, pēc kā Pirkuma labošana vairs nebūs iespējama un maksājums tiks nodots apstrādei.

3.5. 1 (vienas) minūtes laikā pēc 3.4. punktā minēto darbību veikšanas un maksājuma apstrādes, Pircējs „pdf” formātā norādītajā e-pastā saņems:

1) iegādāto i-dāvanu karti/-es, kuru Pircējs var nodot Lietotājam, pārsūtot uz viņa e-pastu vai izdrukātu uz A4 formāta lapas;

2) maksājuma rēķinu ar norādi, ka tas ir informatīvs un nav jāapmaksā, sastādīts elektroniski, derīgs bez paraksta un tajā norādītā summa ir bloķēta Maksātāja kontā un tiks pārskaitīta Piegādātājam.


4. i-DĀVANU KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu karte derīga bez Uzturētāja paraksta un 6 mēnešus no Pirkuma apmaksas dienas. Derīguma termiņš i-dāvanu kartē tiek norādīts.

4.2. i-dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu, izņemot Noteikumu 5.1. punktā minēto atteikšanos no i-dāvanu kartes iegādes darījuma.

4.3. Pirms norēķināšanās kādā no Tirdzniecības centra „Valleta” veikaliem, i-dāvanu karte Lietotājam patstāvīgi jāizdrukā uz A4 formāta lapas un Tirdzniecības centra Informācijas centrā jāapmaina pret Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karti. Tās derīguma termiņš būs ekvivalents i-dāvanu kartes derīguma termiņam.

4.4. i-dāvanu karti, kurai derīguma termiņš beidzies ne vairāk kā 3 mēnešus, Tirdzniecības centra Informācijas centrā iespējams apmainīt pret Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karti, samaksājot 20% no i-dāvanu kartes vērtības. Dāvanu kartes termiņš tiks pagarināts uz 1 mēnesi. i-dāvanu karti, kurai derīguma termiņš beidzies vairāk kā 3 mēnešus, nav iespējams atjaunot, un nauda netiek atgriezta.

4.5. Veicot apmaiņu, i-dāvanu kartes Lietotājam:

1. i-dāvanu karte jānodod Uzturētāja Informācijas centra administratoram;

2. jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

3. jāaizpilda un jāparaksta apmaiņas akts;

4. nav jāveic papildu samaksa.

4.6. Tirdzniecības centra Informācijas centra administrators apmaiņai pieņems gan melnbaltu, gan krāsainu i-dāvanu kartes izdruku.

4.7. i-dāvanu kartes izdruka ir derīga, ja tā nesatur viltojumu pazīmes un tajā nav mehānisku bojājumu vai smērējumu, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumentu, izlasīt datus vai noteikt iespējamos viltojumus, t.i., uz tās jābūt labi salasāmai un redzamai visai informācijai. Ja izdruka ir nekvalitatīva, bojāta, tai veikti labojumi, tā citādi atšķiras no e-pastā nosūtītās i-dāvanu kartes, Informācijas centra administrators ir tiesīgs to apmaiņai nepieņemt.

4.8. Apmaiņu Tirdzniecības centra Informācijas centrā iespējams veikt tā darba laikā, kas atšķiras no Tirdzniecības centra darba laika un ir apskatāms interneta adresē www.valleta.lv sadaļā „KONTAKTI”.

4.9. Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu kartes nominālvērtības ir 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR un 50 EUR. Ja i-dāvanu kartes vērtība atšķiras, veicot apmaiņu, tās Lietotājs saņems vairākas Tirdzniecības centra dāvanu kartes, kuru kopējā vērtība būs ekvivalenta i-dāvanu kartes vērtībai. i-dāvanu kartes Lietotājam ir tiesības izvēlēties, kādus Tirdzniecības centra dāvanu kartes nominālus viņš vēlas saņemt.

4.10. i-dāvanu kartes apmaiņu pret Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karti/-ēm Lietotājs var veikt vienu reizi un pilnā i-dāvanu kartes vērtības apmērā.​​​​

4.11. Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu kartes lietošanu reglamentē Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu kartes noteikumi, kas publicēti Tirdzniecības centra interneta adresē www.valleta.lv/eveikals sadaļā „TIRDZNIECĪBAS CENTRA VALLETA DĀVANU KARTES NOTEIKUMI” un pēc i-dāvanu kartes apmaiņas kļūst saistoši arī Lietotājam.


5. UZTURĒTĀJA, PIRCĒJA UN LIETOTĀJA PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

​​​​​​​5.1. Ja Pircējs ir fiziska persona un patērētāju tiesību jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē atzīstams par patērētāju, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Pirkuma apmaksas dienas, tam ir tiesības atteikties no Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu kartes iegādes darījuma un saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Pircējs par to paziņo Uzturētājam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi info@valleta.lv, nosūtot iegādāto i-dāvanu karti „pdf” formātā un sekojošu informāciju:

1) Pirkuma noformēšanas, apmaksas dienu;

2) i-dāvanu kartes vērtību un kodu;

3) Pircēja prasījumu un anulēšanas iemeslu;

4) Pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bankas nosaukumu un kontu, no kura veikta Pirkuma apmaksa.

​​​​​​​5.2. Saņemot 5.1. punktā norādīto informāciju un i-dāvanu karti, Uzturētāja pienākums ir ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no informācijas saņemšanas dienas, atmaksāt Pircējam par i-dāvanu karti saņemto naudu, bet pašu i-dāvanu karti anulēt.​​​​​​​

5.3. Tiesības rakstīt 5.1. punktā minēto informāciju un saņemt atpakaļ naudu ir tikai Pircējam un nevis jebkuram i-dāvanu kartes Lietotājam.​​​​​​​

5.4. Pēc i-dāvanu kartes/-šu saņemšanas e-pastā, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai tā/tās atbilst i-dāvanu kartes paraugam (apskatāms zem Noteikumiem), bet tās/to vērtība – veiktā maksājuma apmēram. Neatbilstības gadījumā Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no i-dāvanu kartes/-šu saņemšanas, par to elektroniskā veidā uz e-pastu info@valleta.lv jāpaziņo Uzturētājam, nosūtot neatbilstošo i-dāvanu karti/-es un norādot sekojošu informāciju:

1) Pircēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni;

2) Pirkuma noformēšanas un apmaksas dienu.

Šajā gadījumā Uzturētājam ir pienākums saprātīgā termiņā novērst radušos situāciju un i-dāvanu karti/-es Pircējam nosūtīt atkārtoti.

​​​​​​​5.5. Pircējam, elektroniskā veidā nosūtot 5.1. un 5.4. punktos norādīto informāciju, ir pienākums pārbaudīt, vai Uzturētājs to ir saņēmis, zvanot uz Tirdzniecības centra Informācijas centru pa tālruni 26665000.​​​​​​​

5.6. Pircējam, nododot i-dāvanu karti Lietotājam, ir pienākums viņu informēt par i-dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, nodrošināt, ka Lietotājs tiem piekrīt un tos ievēro.​​​​​​​

5.7. i-dāvanu karti ir aizliegts kopēt, citādi pavairot un atkārtoti veikt tās apmaiņu pret Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karti. Katrai i-dāvanu kartei ir unikāls kods un tikai pirmā persona, kas to uzrāda Tirdzniecības centra Informācijas centrā, var veikt tās apmaiņu pret Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karti. i-dāvanu kartes lietošana, kas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, piemēram, tās pavairošana un atkārtota apmaiņa, uzskatāma par krāpniecību, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir krimināli sodāma.​​​​​​​

5.8. Pircējs un Lietotājs ir atbildīgs par to, lai i-dāvanu karte nenonāktu trešo personu rīcībā. Uzturētājs nav atbildīgs un nekompensē Pircējam un/vai Lietotājam nodarītos zaudējumus, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā.​​​​​​​

5.9. Uzturētājam, veicot i-dāvanu kartes apmaiņu pret Tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu karti, nav pienākums pārbaudīt, vai i-dāvanu kartes Lietotājam ir tiesisks pamats ar to rīkoties.​​​​​​​

5.10. Noformējot un apmaksājot Pirkumu, Pircēja pienākums ir norādīt pareizus, precīzus un visus obligāti prasītos personas datus un maksājumu kartes rekvizītus.​​​​​​​

5.11. Uzturētājs neuzņemas atbildību un neatlīdzina ne Pircējam, ne Lietotājam jebkādus zaudējumus un izdevumus, kas tiem varētu rasties vai izrietēt no i-dāvanu kartes nesaņemšanas e-pastā, saņemšanas kavējumiem un citiem pārpratumiem, ja Pircējs, noformējot un/vai apmaksājot Pirkumu, prasītos personas datus un maksājumu kartes rekvizītus norādījis nepareizi, un/vai neprecīzi un/vai nav ievērojis Interneta veikala sistēmas norādījumus.​​​​​

5.12. Uzturētājam ir pienākums nodrošināt Interneta veikala sistēmas darbību, tomēr sistēmas uzlabošanas, pārbaudes vai trūkumu novēršanas darbu laikā Interneta veikals var tikt īslaicīgi slēgts. Uzturētājs nekādā veidā nekompensē šādus Interneta veikala pārtraukumus.


6. CITI NOTEIKUMI

​​​​​​​6.1. Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu karšu Pircēju un Lietotāju datu pārzinis ir SIA „VRPB”. Dati tiek apstrādāti, glabāti un izmantoti atbilstoši Regulas prasībām.​​​​​​​

6.2. Pārzinis veic datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams Interneta veikala un i-dāvanu karšu darbības nodrošināšanai, uzturēšanai un pilnveidošanai, šo Noteikumu izpildei, kā arī Pārzinim saistošu likumu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.​​​​​​​

6.3. Pārzinis, pamatojoties uz Pircēja izteikto piekrišanu Interneta veikala noteikumiem un savu personas datu apstrādei Pirkuma izpildes nodrošināšanai, ir tiesīgs izmantot norādītos Personas datus un sistēmā reģistrēto Pirkuma informāciju šādiem mērķiem:

  • maksājuma rēķina sastādīšanai;
  • saziņai ar Pircēju attiecībā uz viņa veikto Pirkumu;
  • Pirkumu statistikas veidošanai.

​​​​​​​6.4. Pārzinis ir tiesīgs Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu kartes apmaiņas aktā norādītos i-dāvanu kartes Lietotāja personas datus izmantot Lietotāja identificēšanai un Pārzinim saistošu likumu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

​​​​​​​6.5. Pārzinis garantē, ka i-dāvanu kartes Pircēju un Lietotāju iesniegtie dati tiks izmantoti tikai šajos Noteikumos minētājiem mērķiem.

​​​​​​​6.6. Pārzinis ir tiesīgs nodot Interneta veikala darbības nodrošināšanai un uzturēšanai nepieciešamos Pircēju iesniegtos datus Interneta veikala uzturēšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

​​​​​​​6.7. Pārzinis un Interneta veikala uzturēšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja iesniegtos personas datus, ciktāl tas nepieciešamas Interneta veikala uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, kā arī šo Noteikumu izpildei.

​​​​​​​6.8. Pārzinis nodrošina visus ar personas datu aizsardzību saistītos pasākumus, lai pasargātu tos no tīšiem bojājumiem, izplatīšanas un citām nelikumīgām darbībām, kā arī negadījumiem. ​​​​​​​

6.9. Visa veida pretenzijas, kas attiecas uz Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu karti, Pircējs vai Lietotājs iesniedz Uzturētājam rakstiski Rīgas ielā 4, Valmierā, LV-4201, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, i-dāvanu kartes numuru, faktus un apstākļus, kas pamato Pretenziju, un Pretenzijas iesniedzēja prasījumu. Pretenzijai pievienojami dokumenti (ja tādi Pircējam vai Lietotājam ir pieejami), kas apstiprina pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus.

​​​​​​​6.10. Pretenzijai ir pievienojama i-dāvanu karte, saistībā ar kuru Pretenzija tiek iesniegta. Ja Pretenzijas iesniedzējs i-dāvanu karti nevar iesniegt, Pretenzija netiek pieņemta.​​​​​​​

6.11. Pretenzijas Uzturētājs izskata 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas un sniedz Pretenzijas iesniedzējam rakstisku atbildi.

​​​​​​​6.12. Pretenzija, kas iesniegta pēc i-dāvanu kartes derīguma termiņa, netiek izskatīta.

​​​​​​​6.13. Visus ar šiem Noteikumiem saistītos strīdus un nesaskaņas Uzturētājs ar Pircēju un/vai Lietotāju apņemas risināt sarunu ceļā. Sarunu ceļā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.​​​​​​​

6.14. Citus jautājumus, kas saistīti ar Tirdzniecības centra „Valleta” i-dāvanu kartes iegādi internetā, Pircējs var uzdot elektroniskā veidā pa e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni +371 26665000.

i-dāvanu karte

TIrdzniecības centra VALLETA dāvanu kartes noteikumi

Tirdzniecības centra „Valleta” (turpmāk arī – Tirdzniecības centrs) dāvanu karte (turpmāk – Dāvanu karte) ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – SIA „VRPB”) izdots bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, ko tās Lietotājs Dāvanu kartes derīguma termiņa laikā var izmantot samaksai par precēm un/vai pakalpojumiem Tirdzniecības centrā esošajos veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās (turpmāk – veikals/-i). Dāvanu karte jāizmanto vienā veikalā un vienā pirkuma reizē.

Šie Dāvanu kartes noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Dāvanu kartes izdošanas, aprites un izmantošanas noteikumus un kārtību un ir saistoši visiem Dāvanu kartes Pircējiem un Lietotājiem.


1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI

Dāvanu karte – SIA „VRPB” izdots bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, kuram ir unikāls numurs, hologramma,  nominālvērtība 10 EUR, 15 EUR, 20 EUR vai 50 EUR un derīguma termiņš, kura laikā tās Lietotājs to var izmantot samaksai par precēm un/vai pakalpojumiem Tirdzniecības centrā „Valleta” esošajos veikalos.

Derīguma termiņš – pēdējā diena (to ieskaitot), līdz kurai Dāvanu karte var tikt izmantota samaksai par precēm un/vai pakalpojumiem Tirdzniecības centrā „Valleta” esošajos veikalos.

Nominālvērtība – Dāvanu kartes naudas summa, kas Eiropas Savienības vienotajā valūtā eiro (turpmāk – EUR) norādīta uz Dāvanu kartes.

Izdevējs – SIA „VRPB”, kas izdod Dāvanu karti un kas apsaimnieko Tirdzniecības centru „Valleta”.

Tirdzniecības centrs „Valleta” vai Tirdzniecības centrs – Tirdzniecības centrs „Valleta”, kas atrodas Rīgas ielā 4, Valmierā, LV-4201, un kuru apsaimnieko SIA „VRPB”.

Pārdevējs – Tirdzniecības centra „Valleta” Informācijas centrs, kurā strādā SIA „VRPB” pilnvarotas personas un kas SIA „VRPB” vārdā un uzdevumā veic Dāvanu kartes pārdošanu un pārstāv SIA „VRPB” attiecībās ar Dāvanu kartes Pircējiem un Lietotājiem.

Lietotājs – persona, kas izmanto Dāvanu karti.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas Dāvanu karti pie Pārdevēja.

Pirkums – preces vai pakalpojuma pirkums kādā no Tirdzniecības centra „Valleta” veikaliem un kas tiek pilnībā vai daļēji apmaksāts ar Dāvanu karti.

Tirdzniecības centra „Valleta” veikals – veikals vai pakalpojumu sniegšanas vieta, kas atrodas Tirdzniecības centrā un ir noslēdzis rakstisku vienošanos ar SIA „VRPB” par Dāvanu kartes pieņemšanu samaksai par tirgotajām precēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Pretenzija – Pircēja vai Lietotāja rakstiski iesniegta sūdzība SIA „VRPB” par Dāvanu kartes funkcionalitāti un/vai citiem ar Dāvanu karti un šiem Noteikumiem saistītiem jautājumiem.


2. DĀVANU KARTES VEIDI, PAZĪMES UN DERĪGUMS

2.1. SIA „VRPB” izdod Tirdzniecības centra „Valleta” Dāvanu kartes 10 EUR, 15 EUR, 20 EUR un 50 EUR vērtībā.

2.2. Dāvanu karte ir papīra izmērā 20 x 10 cm. Katrai Dāvanu kartei vienā pusē ir uzdrukāts Tirdzniecības centra logo, otrā pusē – sveiciens svētkos, Tirdzniecības centra logo, hologramma, Nominālvērtība, unikāls numurs, Dāvanu kartes Derīguma termiņš, kuru speciālā vietā ierakstījis Pārdevējs, Pārdevēja paraksts, Dāvanu kartes lietošanas svarīgākie noteikumi latviešu valodā.

2.3. Dāvanu karte ir derīga Pirkumam, ja tā satur visu šo Noteikumu 2.2. punktā norādīto informāciju, tā ir skaidri salasāma, tā nav sasmērēta, svītrota un/vai labota, Dāvanu karte nav bojāta (piemēram, ieplēsta/saplēsta), kā dēļ nav iespējams to identificēt, izlasīt uz tās esošo informāciju vai noteikt iespējamos viltojumus.

2.4. Uz Dāvanu karti netiek norādīts ne Pircēja, ne Lietotāja vārds. Dāvanu kartes dizainu un visu informāciju, kas norādāma uz Dāvanu kartes, nosaka Izdevējs. Visi Pircēja norādījumi par jebkādiem grozījumiem vai papildinājumiem Dāvanu kartes dizainā un jebkādām izmaiņām informācijā, kas norādāma uz Dāvanu kartes, tiks noraidīti.


3. DĀVANU KARTES IEGĀDE

3.1. Pircējs Dāvanu karti var iegādāties Tirdzniecības centra „Valleta” Informācijas centrā tā darba laikā, kas publicēts Tirdzniecības centra mājaslapā www.valleta.lv sadaļā „Kontakti”.

3.2. Dāvanu karte Pircējam tiek izsniegta, kad tas skaidrā naudā vai ar bankas maksājumu karti veicis vēlamās Dāvanu kartes Nominālvērtības apmaksu. Kopā ar to Pārdevējs Pircējam izsniedz arī čeku par Nominālvērtības saņemšanu.

3.3. Pircējam ir iespēja Dāvanu karti iegādāties arī ar bankas pārskaitījumu. Šādā gadījumā Pircējs Pārdevējam nodod rekvizītus rēķina izrakstīšanai un e-pasta adresi tā nosūtīšanai (rēķins tiek izrakstīts un Pircējam nosūtīts esošajā vai nākamajā darba dienā). Kad Pircējs veicis rēķina apmaksu, Pārdevējs sagatavo Dāvanu karti un 2 (divus) identiskus tās pieņemšanas-nodošanas aktus, kurus paraksta abas puses – Pircējs un Pārdevējs. 1 (viens) pieņemšanas-nodošanas akts paliek pie Pārdevēja, otrs – tiek nodots Pircējam. Iegādājoties Dāvanu karti ar pārskaitījumu, Pārdevējs neveic tās piegādi. Dāvanu karti Pircējs var saņemt Tirdzniecības centra Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, LV-4201, tā darba laikā. Izdevējs garantē, ka Pircēja norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai iepriekš norādītajam mērķim.

3.4. Saņemot Dāvanu karti, Pircējam ir jāpārbauda Nominālvērtības, kas norādīta uz Dāvanu kartes un Pircējam izsniegtajā čekā vai pieņemšanas-nodošanas aktā, atbilstība Pircēja samaksātajai Nominālvērtības summai. Ja Pircējs konstatē neatbilstību, Pircējam tas nekavējoties jānorāda Pārdevējam.

3.5. Dāvanu kartes Nominālvērtība nav maināma pēc Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam.

3.6. Pircējs vienā reizē skaidrā naudā bez identifikācijas veikšanas var iegādāties Dāvanu karti par kopējo Nominālvērtību summu, kura kopā nepārsniedz 150.00 EUR. Iegādājoties Dāvanu karti par lielāku kopējo Nominālvērtību summu, norēķini ir jāveic ar maksājumu karti vai ar pārskaitījumu. Dāvanu karti ar kopējo Nominālvērtības summu, kas pārsniedz 400 EUR, ir iespējams iegādāties, veicot Pircēja identifikāciju atbilstoši Izdevēja klientu identifikācijas procedūrām.  Izdevējam un/vai Pārdevējam ir tiesības atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu karti, ja ir aizdomas par iespējamu nelikumīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

3.7. Pircējs ir iepazinies ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un saprot, ka Izdevējam vai Pārdevējam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un tiesības pieprasīt Pircēja un/vai Lietotāja identifikāciju gadījumos, kad Izdevējam vai Pārdevējam ir pamats uzskatīt, ka Pircējs un/vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu.

3.8. Par Dāvanu kartes izsniegšanu komisijas maksa netiek ieturēta. Dāvanu kartei nav izsniegšanas un lietošanas maksas.

3.9. Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs var izvēlēties un iegādāties Izdevēja piedāvāto iepakojumu Dāvanu kartes ievietošanai.


4. PIRKUMI AR DĀVANU KARTĒM

4.1. Dāvanu karti samaksai par Pirkumu var izmantot jebkura persona, kuras rīcībā Dāvanu karte atrodas. Ne veikalam, ne Izdevējam, ne Pārdevējam nav pienākums pārbaudīt, vai Lietotājs ir likumīgais Dāvanu kartes Lietotājs, kā Lietotājs ir ieguvis Dāvanu karti, vai Lietotājam ir tiesisks pamats lietot viņa turējumā esošo Dāvanu karti.

4.2. Ar Dāvanu karti iespējams norēķināties par precēm un pakalpojumiem Tirdzniecības centrā esošajos veikalos, izņemot ātrās ēdināšanas restorānu „Hesburger”.

4.3. Derīguma termiņa laikā Dāvanu karte jāizmanto vienā Tirdzniecības centra veikalā un vienā Pirkuma reizē. Veicot norēķinu ar Dāvanu karti, tā tiek atdota veikala pārdevējam.

4.4. Ja Dāvanu kartes Nominālvērtība nav pietiekama, lai veiktu pilnu samaksu par Pirkumu, iztrūkstošo summu Lietotājs var piemaksāt ar citiem maksāšanas līdzekļiem – maksājumu karti vai skaidru naudu.

4.5. Tirdzniecības centra veikalam nav tiesību atteikties pieņemt Dāvanu karti samaksai par Pirkumu, izņemot gadījumus, kad Dāvanu karte ir bojāta (piemēram, ieplēsta, saplēsta), uz tās nav norādīta vai skaidri salasāma visa šo Noteikumu 2.2. punktā norādītā informācija, šī informācija ir svītrota, tai izdarīti labojumi un/vai Dāvanu karte atšķiras no veikalam iedotajiem Dāvanu kartes paraugiem, t.i., tai ir viltojuma pazīmes.

4.6. Tirdzniecības centra veikals var nepieņemt Dāvanu karti samaksai par Pirkumu, ja veikala darbiniekam ir aizdomas, ka Dāvanu karte ir viltota. Pastāvot šādām aizdomām, veikals var aizturēt Dāvanu karti un saskaņā ar Tirdzniecības centra iekšējās kārtības noteikumiem izsaukt Tirdzniecības centra apsardzi.  Aizturētā Dāvanu karte tiek nodota Izdevējam vai Pārdevējam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ar to.


5. NEATĻAUTIE DARĪJUMI

5.1. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu.

5.2. Dāvanu karte nevar tikt izmantota samaksai par jaunu Dāvanu karti.

5.3. Izdevējs pēc savas iniciatīvas vai vienojoties ar Tirdzniecības centra veikaliem ir tiesīgs noteikt Pirkuma darījumus vai Pirkuma darījumu veidus, kuru samaksai Dāvanu karte nav derīga.


6. DĀVANU KARTES DERĪGUMA TERMIŅŠ

6.1. Dāvanu karte derīga 6 (sešus) kalendāros mēnešus no tās iegādes dienas. Dāvanu kartes Derīguma termiņš tiek norādīts uz Dāvanu kartes.

6.2. Derīguma termiņš ir pēdējā diena (to ieskaitot), līdz kurai Dāvanu karte var tikt izmantota samaksai par precēm un/vai pakalpojumiem Tirdzniecības centra veikalos.


7. DĀVANU KARTES DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANA

Dāvanu karti, kurai beidzies Derīguma termiņš ne vairāk kā 3 mēnešus, ir iespējams pagarināt uz 1 mēnesi, Pircējam samaksājot Pārdevējam 20% no Dāvanu kartes Nominālvērtības. Dāvanu karti, kurai ir beidzies Derīguma termiņš vairāk kā 3 mēnešus, nav iespējams atjaunot, un nauda netiek atgriezta.


8. NEDERĪGA DĀVANU KARTE

8.1. Par nederīgu uzskatāma Dāvanu karte, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

  • tai ir beidzies derīguma termiņš vairāk kā 3 mēnešus;
  • tā ir bojāta (piemēram, ieplēsta/saplēsta);
  • uz tās nav norādīta vai skaidri salasāma visa šo Noteikumu 2.2. punktā norādītā informācija, šī informācija ir sasmērēta, svītrota vai tai izdarīti labojumi;
  • tā atšķiras no veikalam iedotajiem Dāvanu kartes paraugiem, t.i., tai ir viltojuma pazīmes.

8.2. Viltota Dāvanu karte tiek anulēta, un tās Lietotājs zaudē jebkādas Lietotāja tiesības uz to ar viltojuma konstatācijas brīdi.

8.3. Dāvanu karte, kas saskaņā ar 8.1. punktu ir uzskatāma par nederīgu, samaksai par Pirkumu netiek pieņemta.


9. NOZAUDĒTA VAI BOJĀTA DĀVANU KARTE

Pircēji un Lietotāji atbild par Dāvanu kartes glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudēta vai bojāta Dāvanu karte netiek apmainīta (atjaunota) un nevar tikt apturēta vai anulēta. Šis punkts attiecas arī uz nozagtu vai citādi Pircējam vai Lietotājam prettiesiski atņemtu Dāvanu karti.


10. DĀVANU KARTES AIZTURĒŠANA

10.1. Tirdzniecības centra veikalam ir tiesības aizturēt Dāvanu karti, ja tā saskaņā ar šiem Noteikumiem ir atzīstama par viltotu vai ja Tirdzniecības centra veikalam ir pamatotas aizdomas par to, ka Dāvanu karte ir viltota.

10.2. Aizturot Dāvanu karti, Tirdzniecības centra veikals nekavējoties sazinās ar Pārdevēju un lūdz tam pārbaudīt Dāvanu kartes īstumu. Ja Dāvanu karte tiek atzīta par īstu, tā tiek atdota Lietotājam. Ja apstiprinās Dāvanu kartes viltojums, tā tiek atzīta par nederīgu turpmākai izmantošanai un samaksai par Pirkumu.


11. PRETENZIJAS PAR DĀVANU KARTI

11.1. Visa veida pretenzijas, kas attiecas uz Dāvanu karti, Pircējs vai Lietotājs iesniedz Izdevējam rakstiski Rīgas ielā 4, Valmierā, LV-4201, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, Dāvanu kartes numuru, faktus un apstākļus, kas pamato Pretenziju, un Pretenzijas iesniedzēja prasījumu. Pretenzijai pievienojami dokumenti (ja tādi Pircējam vai Lietotājam ir pieejami), kas apstiprina pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus.

11.2. Pretenzijai ir pievienojama Dāvanu karte, saistībā ar kuru Pretenzija tiek iesniegta. Ja Pretenzijas iesniedzējs Dāvanu karti nevar iesniegt, Pretenzija netiek pieņemta.

11.3. Pretenzijas Izdevējs izskata 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas un sniedz Pretenzijas iesniedzējam rakstisku atbildi.

11.4. Pretenzija, kas iesniegta pēc Dāvanu kartes derīguma termiņa, netiek izskatīta.


12. IZDEVĒJA UN PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA

12.1. Ne Izdevējs, ne Pārdevējs nav atbildīgs par preču un pakalpojumu, kuri iegādāti ar Dāvanu karti, trūkumiem un drošumu. Visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret Tirdzniecības centra veikalu, kurā preces vai pakalpojumi iegādāti vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstību normatīvajiem aktiem.

12.2. Ne Izdevējs, ne Pārdevējs nav nekādā veidā atbildīgs par Tirdzniecības centra veikalu darbībām vai bezdarbības, kā arī nesniedz Pircējam un Lietotājam nekādas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz Tirdzniecības centra veikalu un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. Pircējs un Lietotājs pats uzņemas visu darījumu risku ar Tirdzniecības centra veikalu.

12.3. Izdevējs un Pārdevējs nav atbildīgi par Pircēju un Lietotāju netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kā arī zaudējumiem, kas Pircējam vai Lietotājam var rasties sakarā ar Dāvanu kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai citādu prettiesisku atņemšanu, sabojāšanu vai atzīšanu par nederīgu.


13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Veicot samaksu par Dāvanu karti, Pircējam kļūst saistoši šie Noteikumi. Pircējs, veicot samaksu par Dāvanu karti, apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem, apņemas tos pildīt un iepazīstināt ar tiem Lietotāju. 

13.2. Izdevējs un Pārdevējs ir tiesīgi veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu un piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

13.3. Visi strīdi, kas attiecas uz šo Noteikumu izpildi, ir atrisināmi Pircēja vai Lietotāja savstarpējās sarunās ar Izdevēju, par neatrisinātajiem strīdiem Izdevējam var iesniegt Pretenziju. Pretenzija ir jāiesniedz Izdevējam rakstiski Rīgas ielā 4, Valmierā, LV-4201, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, Dāvanu kartes numuru, darījumu vai datus, kurus Pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato Pretenziju, un Pretenzijas iesniedzēja prasījumu. Izdevējs Pretenziju izskata un sniedz iesniedzējam rakstisku atbildi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas. Pretenzija, kas iesniegta pēc Dāvanu kartes derīguma termiņa vai kura neatbilst šo Noteikumu prasībām, netiek izskatīta. Pretenzijas izskatīšanas procesā neatrisinātie strīdi ir izskatāmi pēc prasītāja izvēles LR tiesā pēc Izdevēja atrašanās vietas.

Veikali, kuros izmantojama VALLETA dāvanu karte

Ar Tirdzniecības centra VALLETA dāvanu karti iespējams iepirkties visos tirdzniecības centra veikalos, izņemot ātrās ēdināšanas restorānu Hesburger un elektronisko smēķēšanas ierīču veikalu IQOS.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!