10 gadu svētku loterijas laimējušie dalībnieki

Paldies visiem, kas 10. un 11. novembrī par savu tirdzniecības centru izvēlējās "Valletu"!

 

10 gadu svētku loterijas laimējušie dalībnieki 10.11.2017. ir:

Daiga Pēkale - "Valleta" dāvanu karte 20 Eur vērtībā

Baiba Belousova - "Valleta" dāvanu karte 20 Eur vērtībā

Svetlana Reča - "Valleta" dāvanu karte 50 Eur vērtībā

Diāna Leoparde - "Valleta" dāvanu karte 50 Eur vērtībā

Evita Kaužēna - "airBaltic" dāvanu karte 500 Eur vērtībā

 

10 gadu svētku loterijas laimējušie dalībnieki 11.11.2017. ir:

Dzidra Kalandārova - "Valleta" dāvanu karte 20 Eur vērtībā

Alla Sidorova - "Valleta" dāvanu karte 20 Eur vērtībā

Kaspars Zirnis - "Valleta" dāvanu karte 50 Eur vērtībā

Valentīna Kūlīte - "Valleta" dāvanu karte 50 Eur vērtībā

Kaspars Portnajs - "airBaltic" dāvanu karte 500 Eur vērtībā

 


Pilni t/c "Valleta" 10 gadu svētku loterijas noteikumi 10.11.2017. (atļaujas Nr.4734)

1. Loterijas organizētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV – 4201.

2. Loterijas norises teritorija - Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums un laiks: 10.11.2017. plkst.10.00; loterijas beigu datums un laiks: 10.11.2017. plkst.19.30.

4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 5 balvas.

4.1.1. 4 (četras) t/c „Valleta” dāvanu kartes – 2 gab. dāvanu kartes Eur 50 vērtībā, 2 gab. dāvanu kartes Eur 20 vērtībā. Kopējā dāvanu karšu vērtība Eur 140.00.

4.1.2. 1 (viena) „airBaltic” aviobiļetes dāvanu karte Eur 500.00 vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir Eur 640.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

1) 10.11.2017. no plkst.10:00 līdz plkst.19.00 vienā pirkuma reizē jāiepērkas kādā no t/c „Valleta” veikaliem vismaz Eur 30.00 vērtībā;

2) jāaizpilda loterijas kartīte, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos un Informācijas centrā un kas līdz 10.11.2017. plkst.19.15 jāiemet loterijas kastē pie t/c „Valleta” Informācijas centra;

3) 10.11.2017. plkst.19.30 jāatrodas t/c „Valleta” 3. stāvā pie centrālās skatuves.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un tālruņa numuru.

5.4. Par katru čeku, kas ir vismaz Eur 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka.

5.5. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt vienu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.6. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.3. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.7. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. 10.11.2017. plkst.19.15 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves tiks izvietotas 5 (piecas) identiskas kastītes, kurā katrā atradīsies 1 (viena) no loterijas noteikumu punktā 4. norādītajām balvām.

6.2. 10.11.2017. plkst.19.30 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem t/c „Valleta” 10 gadu svētku vadītājs (turpmāk – vadītājs) publiski izlozēs 5 (piecus), kas izlozēšanas secībā varēs izvēlēties 1 (vienu) no 5 (piecām) uz skatuves izvietotajām kastītēm.

6.3. Lai izvēlētos kādu no kastītēm, izlozētajam dalībniekam vadītājam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase, personas vai autovadītāja apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts izlozētajā loterijas kartītē. Kastītes izvēles tiesības ir tikai tai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar uzrādīto dokumentu saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

6.4. Pēc visu 5 (piecu) dalībnieku noteikšanas, vadītājs publiski atklāj to izvēlētajās kastītēs esošās balvas, kuras dalībnieki tūlītēji saņem savā īpašumā, parakstot to pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.5. Pēc loterijas noteikumu punktā 6.2. norādīto loterijas dalībnieku noteikšanas vadītājs pēc nejaušības principa izlozēs arī 5 (piecus) rezerves laimējušos dalībniekus gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu punkts 5.7., 13.1., 14.4. vai 14.5. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie saņems balvas rindas kārtībā, kādā izlozēti.

6.6. Izlozi uzraudzīs 2 (divas) t/c „Valleta” administrācijas personas, kas pēc izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, laimējušo dalībnieku vārds, uzvārds, pirkuma čeks, laimētā balva un rezerves laimējušie dalībnieki. Papildus protokolu parakstīs vadītājs.

6.7. Ja loterijas dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, uz izlozi tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

6.8. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē

7.1. Lai piedalītos izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte pircējam jāiemet loterijas kastē līdz 10.11.2017. plkst.19.15.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki no 10.11.2017. plkst.22.00 līdz 30.11.2017. (ieskaitot) tiks publiskoti arī t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv sadaļā T/c „Valleta” 10 gadu svētku loterijas laimējušie dalībnieki.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus saņem 10.11.2017. uzreiz pēc izlozes norises.

9.2. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita.

11.2. Loterijas organizētājs prognozē, ka kopējais dalībnieku skaits būs 400.

11.3. Iespēja laimēt kādu no balvām loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 30.11.2017. plkst.20.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 14.12.2017. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi

14.1. Laimējusī persona piekrīt, ka SIA „VRPB” veic personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.3. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.4. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par Eur 30.00.

14.5. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.6. T/c „Valleta” dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar t/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.valleta.lv sadaļā Dāvanu karte.

14.7. „airBaltic” aviobiļetes dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar „airBaltic” noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.airbaltic.lv sadaļā Dāvanu kartes.

14.8. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.


Pilni t/c "Valleta" 10 gadu svētku loterijas noteikumi 11.11.2017. (atļaujas Nr.4735)

1. Loterijas organizētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV – 4201.

2. Loterijas norises teritorija - Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums un laiks: 11.11.2017. plkst.10.00; loterijas beigu datums un laiks: 11.11.2017. plkst.19.30.

4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 5 balvas.

4.1.1. 4 (četras) t/c „Valleta” dāvanu kartes – 2 gab. dāvanu kartes Eur 50 vērtībā, 2 gab. dāvanu kartes Eur 20 vērtībā. Kopējā dāvanu karšu vērtība Eur 140.00.

4.1.2. 1 (viena) „airBaltic” aviobiļetes dāvanu karte Eur 500.00 vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir Eur 640.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

1) 11.11.2017. no plkst.10:00 līdz plkst.19.00 vienā pirkuma reizē jāiepērkas kādā no t/c „Valleta” veikaliem vismaz Eur 30.00 vērtībā;

2) jāaizpilda loterijas kartīte, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos un Informācijas centrā un kas līdz 11.11.2017. plkst.19.15 jāiemet loterijas kastē pie t/c „Valleta” Informācijas centra;

3) 11.11.2017. plkst.19.30 jāatrodas t/c „Valleta” 3. stāvā pie centrālās skatuves.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un tālruņa numuru.

5.4. Par katru čeku, kas ir vismaz Eur 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka.

5.5. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt vienu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.6. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.3. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.7. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. 11.11.2017. plkst.19.15 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves tiks izvietotas 5 (piecas) identiskas kastītes, kurā katrā atradīsies 1 (viena) no loterijas noteikumu punktā 4. norādītajām balvām.

6.2. 11.11.2017. plkst.19.30 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem t/c „Valleta” 10 gadu svētku vadītājs (turpmāk – vadītājs) publiski izlozēs 5 (piecus), kas izlozēšanas secībā varēs izvēlēties 1 (vienu) no 5 (piecām) uz skatuves izvietotajām kastītēm.

6.3. Lai izvēlētos kādu no kastītēm, izlozētajam dalībniekam vadītājam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase, personas vai autovadītāja apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts izlozētajā loterijas kartītē. Kastītes izvēles tiesības ir tikai tai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar uzrādīto dokumentu saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

6.4. Pēc visu 5 (piecu) dalībnieku noteikšanas, vadītājs publiski atklāj to izvēlētajās kastītēs esošās balvas, kuras dalībnieki tūlītēji saņem savā īpašumā, parakstot to pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.5. Pēc loterijas noteikumu punktā 6.2. norādīto loterijas dalībnieku noteikšanas vadītājs pēc nejaušības principa izlozēs arī 5 (piecus) rezerves laimējušos dalībniekus gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu punkts 5.7., 13.1., 14.4. vai 14.5. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie saņems balvas rindas kārtībā, kādā izlozēti.

6.6. Izlozi uzraudzīs 2 (divas) t/c „Valleta” administrācijas personas, kas pēc izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, laimējušo dalībnieku vārds, uzvārds, pirkuma čeks, laimētā balva un rezerves laimējušie dalībnieki. Papildus protokolu parakstīs vadītājs.

6.7. Ja loterijas dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, uz izlozi tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

6.8. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē

7.1. Lai piedalītos izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte pircējam jāiemet loterijas kastē līdz 11.11.2017. plkst.19.15.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki no 11.11.2017. plkst.22.00 līdz 30.11.2017. (ieskaitot) tiks publiskoti arī t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv sadaļā T/c „Valleta” 10 gadu svētku loterijas laimējušie dalībnieki.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus saņem 11.11.2017. uzreiz pēc izlozes norises.

9.2. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita.

11.2. Loterijas organizētājs prognozē, ka kopējais dalībnieku skaits būs 400.

11.3. Iespēja laimēt kādu no balvām loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 30.11.2017. plkst.20.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 14.12.2017. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi

14.1. Laimējusī persona piekrīt, ka SIA „VRPB” veic personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.3. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.4. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par Eur 30.00.

14.5. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.6. T/c „Valleta” dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar t/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.valleta.lv sadaļā Dāvanu karte.

14.7. „airBaltic” aviobiļetes dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar „airBaltic” noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.airbaltic.lv sadaļā Dāvanu kartes.

14.8. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.

Līdz: 
11/11/2017
 
 

Twiiter

draugiem.lv

Facebook

  • Latviešu

© 2008-2014 Valleta Pilsētas Galerija
Izstrāde 2011 4id.lv | Dizains Andris Jurga